Home » พาหุงมหากา ชัยมงคลคาถา ฉบับสมบูรณ์ | บังสุกุลเป็น

พาหุงมหากา ชัยมงคลคาถา ฉบับสมบูรณ์ | บังสุกุลเป็น

by Preeda Paithoon

พาหุงมหากา ชัยมงคลคาถา ฉบับสมบูรณ์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พาหุงมหากา หรือ ชัยมงคลคาถา กล่าวถึงชัยชนะทั้ง ๘ ครั้งของพระพุทธเจ้า ซึ่งคือบารมีที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่พระพุทธองค์ได้เคยสร้างไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งให้เหล่าสรรพสัตว์ได้ออกจากภัยต่างๆ จึงควรสวดภาวนาเพื่อหยิบยืมบารมีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้มาหนุนนำดวงดาวทั้ง 8 รอบตัว เพื่อให้เกิดชัยชนะรอบทิศด้วยมงคลบารมีของพระพุทธองค์ . . . จึงควรน้อมเข้ามาสู่ตน
๑. ชนะมาร ด้วยบารมี
ทรงเอาชนะพญามารพร้อมทั้งเสนามาร ที่มาผจญเพื่อขัดขวางไม่ให้พระองค์ตรัสรู้ ด้วยทานบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติและได้กรวดน้ำไว้ในแผ่นดิน แม่พระธรณีมาเป็นพยานในทานบารมีนั้น ได้บีบน้ำออกจากมวยผมซึ่งมากมายมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมกองทัพเสนามาร จนกระทั่งพญามารยอมแพ้
๒. ชนะยักษ์ยักษ์อาฬวก ด้วยขันติธรรม
ยักษ์ตนหนึ่งชื่ออาฬวกะ มีนิสัยดุร้ายและมีฤทธิ์มาก บีบบังคับพระเจ้าอาฬวีให้ส่งคนไปเป็นอาหารวันละคน เมื่อหาคนส่งไปไม่ได้พระเจ้าอาฬวีได้ส่งพระโอรสของพระองค์ไป พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงเสด็จไปปราบด้วยขันติธรรม ทำให้ยักษ์เลิกทำปาณาติบาต และช่วยเหลือพระราชกุมารไว้ได้
๓. ชนะผญาช้างนาฬาคีรี สัตว์ดุร้าย ด้วยเมตตา
ครั้งหนึ่งพระเทวทัตคิดจะปรงพระชนม์พระพุทธเจ้าเพื่อขึ้นเป็นใหญ่แทน จึงจ้างให้คนมอมเหล้าช้างนาฬาคีรีซึ่งเป็นช้างที่ดุร้าย ตัวใหญ่และกำลังตกมัน แล้วปล่อยให้ช้างวิ่งมาหมายที่จะขย้ำพระพุทธองค์ให้ตาย แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาจิตเข้าไปดับไฟแห่งโทสะในใจของช้าง ทำให้ช้างสร่างเมาได้สติกลายเป็นสัตว์อ่อนโยน เข้ากราบแทบเท้าพระองค์
๔. ชนะโจรองคุลิมาล ด้วยฤทธิ์
สมัยหนึ่งมีมหาโจรคนหนึ่ง ฆ่าคนแล้วตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยห้วยคอเขาฆ่าคนไปถึง ๙๙๙ คน อีกคนเดียวจะครบ ๑,๐๐๐ ตามกำหนด คนสุดท้ายที่จะฆ่าคือแม่ของเขา พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปปรากฏตัวให้เห็น วางอุบายให้มหาโจรนั้นวิ่งตามจนเหนื่อยล้าและมีจิตอ่อนโยนลง จึงทรงแสดงธรรมโปรดให้ได้สติกลับเป็นคนดีและออกบวช
๕. ชนะนางจิญจมาณวิกา คนใส่ร้าย ด้วยสันติ
สมัยหนึ่งนางกิญจมาณวิกา สาวกพวกเดียรถีย์ได้ผูกท่อนไม้ไว้ที่ท้อง แล้วกล่าวต่อหน้าพุทธบริษัทว่าพระพุทธเจ้าทำตนท้องแล้วไม่รับผิดชอบ พระพุทธองค์ตรัสด้วยความสงบนิ่งว่า \”ความจริงเป็นเช่นไร เจ้ากับเราเท่านั้นที่รู้ดี\” นางได้ยินดังนั้นก็แสร้งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ทำให้ไม้ที่ผูกไว้หลุดหล่นลงพื้น ประชาชนเมื่อรู้ความจริงก็พากันลากตัวนางออกไปจากวัด พอพ้นประตูวัดนางก็ถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในนรกอเวจี
๖. ชนะสัจจนิครนถ์ คนมักอวด ด้วยปัญญา
สมัยหนึ่งมีนักบวชนอกศาสนา ชื่อสัจจกนิครนถ์เป็นนักโต้วาทีที่มีฝีปากกล้า โต้กับใครไม่เคยแพ้ วันหนึ่งมาาขอโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า เขาได้กล่าวหักล้างคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนว่าสรรพสิ่งเป็นอนัตตานั้นผิด เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ทำกรรมและผู้รับกรรมก็จะไม่มี พระพุทธองค์ย้อนถามว่าถ้าตัวตนนี้เป็นของเรานั้นไซร้ เราสามารถบังคับให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ไหม ทำให้สัจจกนิครนถ์จนมุมและพ่ายแพ้กลับไป
๗. ชนะพญานาคนันโทปนันทะ ด้วยฤทธิ์ของพุทธสาวก
สมัยหนึ่ง มีนาคชื่อนันโทปนันทะ กำลังดื่มเหล้าเคล้านารีอยู่ เห็นพระพุทธเจ้าเหาะมากับเหล่าสาวก ก็รู้สึกขุ่นเคืองใจว่าพระพุทธเจ้ากับเหล่าสาวกเอาธุลีที่เท้ามาโปรยใส่หัวตน จึงแปลงกายเป็นนาคใหญ่พันกายรอบเขาสิเนรุ แผ่พังพานขวางทางไม่ให้เสด็จไป พระพุทธองค์ทรงส่งพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเลิศด้านแสดงฤทธิ์ไปปราบ จนนาคยอมแพ้ขอขมาและหลีกทางให้โดยดี
๘. ชนะพกะพรหมผู้หลงผิด ด้วยปัญญารู้แจ้งและแสดงให้เห็นจริง
สมัยหนึ่ง พกพรหมเสวยสุขมานาน ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดเกิดแก่ร่างกายและทิพย์สมบัติของตน จึงคิดว่า \”คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า สรรพสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่สงสัยจะผิด เพราะผ่านมาตั้งหลายหมื่นปีตัวเราและทิพยสมบัติของเราก็ยังคงเดิม\” พระพุทธองค์ทรงทราบถึงความคิดของพวกพรหมเช่นนั้นจึงเสด็จไปโปรด และทรงชี้แจงให้เห็นความจริง ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นจากกฎไตรลักษณ์ไปได้รวมถึงตัวพกพรหมเองก็เช่นเดียวกัน ทำให้พกพรหมยอมรับและขอถึงพระองค์เป็นสรณะตลอดไป
และท้ายสุดผลของการสวดพุทธชัยมงคลคาถาเป็นประจำ
จะส่งผลดีอย่างมากมายทุกด้าน ดังพุทธสุภาษิต
เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคล อฏฺฐคาถา
โย วาจโน ทินทิเน สรเตมตนฺที
หิตฺวานเนกวิวิธานิ จุปทฺทวานิ
โมกขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปญฺโญ

แปลยกศัพท์ว่า
นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน
สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชยมงคล ๘ คาถา
เหล่านี้ทุก ๆ วัน
นรชน ละเสียได้
ซึ่งอุปัทวอันตรายทั้งหลาย
เป็นอเนกคือมิใช่อย่างเดียว
พึงบรรลุ ซึ่งสุข
คือความพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นสุขแท้จริง นั่นแล
ที่มา : http://www.lucky4u.org/b/172
รวมบทสวดมนต์ : http://www.lucky4u.org/b/22
สวดมนต์ พาหุง ชินบัญชร

พาหุงมหากา ชัยมงคลคาถา ฉบับสมบูรณ์

บทสวดบังสุกุลเป็น | ปังสุกุลเป็น


บทสวดบังสุกุลเป็น เหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกสวดบทบังสุกุลเป็น| อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรังฯ

บทสวดบังสุกุลเป็น | ปังสุกุลเป็น

สวด บังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย วัดป่าดงรัง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/1/2563


สวด บังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย วัดป่าดงรัง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
บทสวดบังสุกุลตาย (พร้อมคำแปล)
อะนิจจา วะตะ สังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปปาทะวะยะธัมมิโน มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อุปปัชชิตฺวา นิรุชฌันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ ความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นได้ ย่อมนํามาซึ่งความสุข

สัพเพ สัตตา มะรัน ติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ตายไปแล้วก็ดี
มะริงสุ จะ มะริสสะเร ที่กําลังตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี ที่จะตายต่อไปอีกก็ดี
ตะเถวาหัง มะริสสามิ แม้ตัวของเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแล
นัตถิ เม เอตถะสังสะโยฯ ความสงสัยในเรื่องความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย
• บทสวดบังสุกุลเป็น (พร้อมคำแปล)
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ร่างกายของเรานี้คงไม่นานหนอ
ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ จะต้องลงไปทับถมซึ่งแผ่นดิน
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโน เมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวเราทิ้งไปเสียแล้ว
นิรัตถังวะ กะลิงคะลังฯ เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน หาประโยชน์มิได้ดังนี้แล
บังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย ทำนายฝัน

READ  ไฮไลท์ฟุตบอลโลก อังกฤษ vs ปานามา !! ฟุตบอลโลก2018 รอบแบ่งกลุ่ม (ครึ่งแรก) | ทีมชาติอังกฤษ 2018

สวด บังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย วัดป่าดงรัง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/1/2563

บังสกุล เป็น บังสกุลตาย วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


วัดวรเชษ นอกเกาะ

บังสกุล เป็น บังสกุลตาย วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

บทสวดบังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น และคำแปล


จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการท่องจำ

บทสวดบังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น และคำแปล

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment