Home » เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช – Anantanakkharat Royal Baarge | เรือ นารายณ์ ทรง สุบรรณ

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช – Anantanakkharat Royal Baarge | เรือ นารายณ์ ทรง สุบรรณ

by Preeda Paithoon

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช – Anantanakkharat Royal Baarge


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขอขอบคุณผู้มีอุปการะ
กองทัพเรือ
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
หมวดเครื่องช่วยการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
คณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ และผู้ผลิต สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สะพานเดินเรือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา
พลเรือตรี หญิง พนอ ศรีสอ้าน
นาวาเอก หญิง อภิรดี จันทวงศ์
นาวาเอก หญิง กัลยา เอี่ยมเล็ก
บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
เสียงบรรยาย : จ่าเอกหญิง จิราภรณ์ น้อยแก้ว และนักเรียนดุริยางค์ ทวีรัตน์ นาคเรืองศรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทเพลงประกอบ
บ้านของฉัน/วังหลวง สี่แผ่นดิน The Musical
ระบำสุโขทัย (เทพทอง) ภุมรินทร์ ๖
ลาวดวงเดือน – ภาพยนตร์โหมโรง
ค้างคาวกินกล้วย GUITAR LAI THAI
การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้ คุณจำรัส เศวตาภรณ์
ราตรีประดับดาว – วงดุริยางค์ราชนาวี
โหมโรงขบวนเรือพระราชพิธี – วงดุริยางค์ราชนาวี
เห่เรือ ชมเรือกระบวน วงดุริยางค์ราชนาวี
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา : อาจารย์ เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
รายนามคณะผู้พัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นายณรงค์ ทอปันกา
นายวิวัฒน์ ปาปะขัง
นายเธียรวิชญ์ ธันทวะกาญจน์
นางสาวสิริรัตน์ สุทธิพันธุ์
นายสยาม พันธ์หินกรอง
นายเตชทัต ผลอาจ
นายศราวุฒิ เทียวประสงค์
นางสาววันนิศา จันทร์ขอม
นางสาวมิถุนา ยอดลี
นายสิทธิชัย ผิวเผือด
นายสาธิต ศรีบานเย็น
นายสัณห์ธวัช เพ็ชร์รักษา
นายจักรพงษ์ ทับทิม
นางสาวปิยะวรรณ ธรรมกัณหา

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช - Anantanakkharat Royal Baarge

หนึ่งในเหรียญ กาญจนาภิเษก คือ… เหรียญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ


หนึ่งในเหรียญ กาญจนาภิเษก คือ... เหรียญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ | The Royal Coronation Ceremony


5 May 2019
His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand has granted the designation of the new titles and order of precedence of the current members of the Royal Family on the coronation on 5 May 2019.
1. His Majesty King Vajiralongkorn (Rama X)
2. Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana
3. Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother
4. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
5. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak
6. Princess Ubolratana Rajakanya
7. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha
8. Her Royal Highness Princess Sirivannavari
9. His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti
10. Her Royal Highness Princess Soamsawali
11. Her Royal Highness Princess Siribha Chudhabhorn
12. Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhu
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
\”โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น ด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า\”
\”พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร\”
ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนี มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวด โดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี อันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์ และสยามรัฐสีมาอาณาจักร จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า\”
\” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น
\”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น
\”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น
\”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ\”
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

READ  สอน แต่งรูปให้เรากลายเป็นตัวการ์ตูใน ดิสนีย์ ง่ายๆ ด้วยแอป Toonme.com | แอ พ การ์ตูน หน้า เหมือน

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์  | The Royal Coronation Ceremony

สุดยอดสถาปัตยกรรมรัชสมัย \”เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙\” – Springnews


\”เรือพระที่นั่งนารายณ์ ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙\” กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือ จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมรัชสมัย ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณรัชดาภรณ์ ม่วงทำ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์
ติดต่อโฆษณา โทร. 021261111
ติดตามรายงานพิเศษตอนอื่นๆได้ที่ http://www.springnews.co.th/scoop
ติดตาม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th
รับชมสปริงนิวส์ผ่าน DigitalTV ช่อง 19 และ จานดาวเทียมช่อง 29
ติดตามสปริงนิวส์เพิ่มเติมได้ที่
Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube Channel : https://www.youtube.com/user/springnewsonline

สุดยอดสถาปัตยกรรมรัชสมัย \

สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ


เทปย้อนหลังรายการคุยโขมงข่าวเช้า ช่วงสุดยอดฟันธง ตอน สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ ออกอากาศวันที่ 19 ก.ค.2555 เวลา 05.3007.30 สามารถดูรายละเอียด คาถาบูชาและคำอธิษฐานขอพรได้ที่ www.facebook.com/sudyodfuntong9 และร่วมกิจกรรมเพื่อรับวัตถุมงคล จากโหรฟันธงค่ะ

สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment