Home » โปรดเกล้าฯ ‘นุรักษ์ มาประณีต’ อดีตประธานศาล รธน. นั่งองคมนตรี | นุรักษ์ มาประณีต

โปรดเกล้าฯ ‘นุรักษ์ มาประณีต’ อดีตประธานศาล รธน. นั่งองคมนตรี | นุรักษ์ มาประณีต

by Preeda Paithoon

โปรดเกล้าฯ ‘นุรักษ์ มาประณีต’ อดีตประธานศาล รธน. นั่งองคมนตรี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2ตุลาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดาริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 10และมาตรา 11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4พฤษภาคม 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

สำหรับนายนุรักษ์ มาประณีต เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมดวาระไป เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมาเคยรับราชการ อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 7

รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/186413

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 5 พฤษภาคม 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao

โปรดเกล้าฯ 'นุรักษ์ มาประณีต' อดีตประธานศาล รธน. นั่งองคมนตรี

เปิดเส้นทาง\”องคมนตรี\” คนใหม่ \”นุรักษ์ มาประณีต\” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ


องคมนตรี นุรักษ์มาประณีต อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เปิดเส้นทาง\

โปรดเกล้าฯ ‘วรวิทย์ กังศศิเทียม’ นั่งประธาน ศาลรธน.คนใหม่


วันที่ 6 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551 และวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2557 โดยที่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับนายชัช ชลวร นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้น

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (1) และ (5) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ และนายนภดล เทพพิทักษ์ ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวได้ประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปัญญา อุดชาชน และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

1. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3. นายวิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4. นายจิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
5. นายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/181054

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)7 เมษายน 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao

READ  ขอของดารา EP.17 l จัดให้ตามสัญญา 2 บ้าน ป๋อง - ซันนี่ | ดาร ส

โปรดเกล้าฯ 'วรวิทย์ กังศศิเทียม' นั่งประธาน ศาลรธน.คนใหม่

“ปิยบุตร”…คิดอะไรอยู่ ? โพสต์เหน็บ \”นุรักษ์ มาประณีต\” | เจาะลึกทั่วไทย | 05 พ.ค. 63


เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
เล่าข่าวเจาะประเด็นโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ / อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
คุยข่าวได้ที่ Line : @insidethailand
ชมสด ฟังสด… FB Live : เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วิทยุ : FM 102.0 MHz.
วิทยุออนไลน์ : http://www.102radio.net/102radioOnline.php
ทีวี : ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

“ปิยบุตร”...คิดอะไรอยู่ ? โพสต์เหน็บ \

Accuphase รุ่น C-47 ปรีโฟโนระดับไฮเอ็นด์ที่อยากให้คุณได้สัมผัสกัน


ทดสอบปรีโฟโนระดับไฮเอ็นด์ Accuphase C47
โดย… นพ. ไกรฤกษ์ สินธวานุรักษ์
Accuphase C47 เป็น solid state phono ระดับ HiEnd อย่างแท้จริง วงจร Dual mono fully balance แท้ ชิ้นงานสวยงามมากสมศักดิ์ศรี Accuphase
รองรับหัวเข็มได้ทั้ง MM และ MC ได้ 4 Input แนะนำว่าควรหาหัวเข็ม MC low output ที่ดีๆ มาเล่นกับมัน ไม่ต้องกังวลเรื่องเกนขยายไม่พอ หรือจะมี Noise floor อัตราขยายเหลือเฟือ และ Background noise แทบไม่ได้ยินเลย
คุณภาพเสียง: ยกตัวอย่างมาจากบทความทดสอบที่ลงในเว็บไซต์
https://www.audiophilevideophile.com/audiophilereview/accuphasec47stereophonopreamplifier/
\”ผมเลือกเล่นหัว Benz Micro WOOD SL ก่อนเนื่องจากว่าน่าจะแมตช์ที่สุด 0.4 mV กับ 64dB gain เลือกแผ่นเสียงชุด La Fete de Lane แผ่นสังกัด Harmonia Mundi แทร็กที่ 2 หน้า B “Dialogues” แผ่นนี้ถึงแม้เพลงจะฟังยากเนื่องจากในเรื่องของ Image soundstage เป็นเพลงในยุคกลางของยุโรป (ว่าด้วยเทศกาลลา Donkey festival) แต่ว่าการบันทึกเสียงนั้นยอดเยี่ยมสุดติ่งมากๆ เป็นงานในปี 1979 บันทึกเสียงได้เป็นธรรมชาติมากๆ มีรูปวง เหมือนมีเวทีของการแสดงสดอยู่ตรงหน้า เริ่มต้นแทร็กก็เป็นเสียงเคาะประตูที่อยู่ลึกทะลุผนังห้องหลังเราเยื้องไปทางซ้าย สมจริงมากๆ เสียงไดอะล็อกตอบโต้กันของนักแสดงมีแอมเบียนต์เวทีชัดเจน (เสียงร้องของนักร้องชายทางขวาผุดขึ้นมาแบบน่าตกใจเลยทีเดียว) เสียงร้องประสานโต้ตอบกันสามคนตรงกลาง และซ้ายขวาสุดชัดเจนมากๆ ร่วมกับเครื่องดนตรีต่างๆ ที่อยู่ลึกถัดจากระนาบของนักร้องก็สามารถจับได้อย่างไม่ต้องเพ่ง C47 รายงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 1979 ได้อย่างครบถ้วน เสมือนจริง เหมือนกับย้อนเวลาไปตอนที่เรากำลังฟังนักร้องนักแสดงกำลังเล่นสดๆอยู่ตรงหน้า แผ่นนี้แทร็กนี้กับ C47 ทำให้ผมต้องฟังแล้วฟังอีกหลายรอบเหมือนคนหิวข้าวที่เจอกับข้าวที่อร่อยแล้วต้องสั่งซ้ำอีกๆ จนอิ่ม C47 เหมือนกับพ่อครัวระดับมิชลินสามดาวที่กำลังทำอาหารสุดแสนอร่อยให้ผมทานนั่นเอง\”
ราคา 290,000 บาท
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย HiEnd Audio
โทร. 0625512410
AudiophileVideophile HiEndAudioThailand Accuphase

Accuphase รุ่น C-47 ปรีโฟโนระดับไฮเอ็นด์ที่อยากให้คุณได้สัมผัสกัน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment